DIJOUS 11 D’ABRIL DE 2019

La Junta Directiva convoca eleccions: Designació per sorteig entre els membres assistents i pressa de possessió de les persones que han de composar la Junta i la Mesa electoral.

 

DIVENDRES 12 D’ABRIL A DIMARTS 16 D’ABRIL DE 2019 (ambdós inclosos)

Cens electoral: Exposició pública al taulell del domicili del Club de les llistes de socis i sòcies de ple dret per ser electors i elegibles i període de reclamacions.

Reclamacions del cens: El període de resolució per part de la Junta electoral de les possibles reclamacions del cens és de tres dies hàbils següents a la interposició de la reclamació.

 

DIMECRES 24 D’ABRIL DE 2019

Aprovació del cens definitiu

 

DIJOUS 25 D’ABRIL A DIMECRES 8 DE MAIG DE 2019 (ambdós inclosos, excloent festius)

Presentació de candidatures: Presentació de candidatures tancades i per escrit amb el suport d’un nombre de socis i sòcies no inferior al 3% del total de socis i sòcies que integren l’Assemblea, incloent el nom dels socis o de les sòcies candidats/tes encapçalades pel candidat o candidata a President/a, amb un nombre no inferior als 2/3 dels llocs elegibles.

Prèviament han de dimitir els membres de la Junta directiva que es vulguin presentar de nou com a candidats. Si resten de la Junta un mínim del terç dels seus components, la Junta es mantindrà amb aquests membres. En cas contrari, els membres que no hagin dimitit, juntament amb els titulars de la Junta electoral elegida es constituiran en Junta Provisional mentre duri el procediment de sufragi.

 

DIJOUS 9 A DIMARTS 14 DE MAIG DE 2019

Comprovació i proclamació de candidatures: Durant els tres dies hàbils següents a la finalització del termini per presentar candidatures, la Junta electoral ha de comprovar que en els candidats presentats hi concorren les condicions de ser elegibles i electors i que han complert tots els tràmits establerts a la presentació de candidatures i, finalitzat aquest període de tres dies, es a dir el DIMARTS 14 DE MAIG DE 2019, ha de proclamar les candidatures que poden participar a les eleccions i refusar les que no tinguin els requisits necessaris. El dia de la proclamació, la Junta electoral ha de trametre certificació de l’acta d’aquesta proclamació, a la Junta directiva.

Si només es presentés una única candidatura, la Junta electoral directament ha de procedir a la proclamació dels seus components. En cas contrari, s’inicia el següent període del calendari.

 

DIMECRES 15 DE MAIG A DIJOUS 23 DE MAIG DE 2019 (ambdós inclosos)

Campanya electoral

 

DIVENDRES 24 DE MAIG DE 2019

Jornada de reflexió

 

DILLUNS 27 DE MAIG DE 2019

Eleccions: Jornada electoral. Des de les 9 fins les 20 hores, a la seu del Club, estaran disponibles a tots els socis i sòcies de ple dret les urnes per dipositar el vot a la candidatura desitjada, prèvia identificació mitjançant la presentació del DNI, o document acreditatiu d’identificació que la Mesa electoral consideri adient: passaport, carnet de conduir, etc.

Proclamació de la candidatura guanyadora: Immediatament després de la finalització de l’escrutini, es procedirà a la proclamació de la candidatura guanyadora.

Si es produís empat entre dues o més candidatures, s’hauran de repetir les votacions al setè dia següent, al mateix lloc i hora, entre els empatats.

 

DIMARTS 28 DE MAIG A DIJOUS 30 DE MAIG DE 2019

Comunicació a entitats: Dins els tres dies hàbils següents a la proclamació de la candidatura, s’haurà de comunicar l’acta de proclamació a la Junta directiva del Club, a la Federació Catalana de Natació i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Interposició de recursos: Període d’interposició de recursos contra la candidatura guanyadora.

 

DIMECRES 5 DE JUNY DE 2019

Pressa de possessió: Una vegada finalitzat el període de tres dies hàbils per a presentar recursos, es procedirà a la pressa de possessió de les candidates o candidats elegits.

Comunicació a entitats: S’haurà de comunicar l’acta de proclamació a la Junta directiva del Club, a la Federació Catalana de Natació i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.