Imatge
MÀSTERS AIGÜES OBERTES
Vols preparar-te per nedar en aigües obertes? Al Club hem posat en marxa un programa per a tots els socis i sòcies des d'octubre fins a juliol.

>Més informació

Imatge
CHAMPIONS LEAGUE
Arrancamos el año con las mismas ilusiones y retos, con la mirada puesta en el próximo miércoles 9 de enero. A las 19.15h nos mediremos en casa ante el AN Brescia, con quien lucharemos por mantener la segunda posición de grupo. No falléis al encuentro, tenéis una cita con el mejor waterpolo ¡A por todas! #BacallàSecSec #waterpoloCNAB #orgulloCNAB
Imatge
NOVA WEB
En breu estrenarem la nova web del Club amb un disseny que esperem us agradi #femCNAB #famíliaCNAB #orgullCNAB
 

Quotes i entrades 2019

Quotes i entrades 2019

QUOTES DE SOCI/A

Totes les activitats dirigides estan incloses a la quota (a excepció de les aquàtiques)

Preus per a Matrícula Quota mensual
Nens de 0 a 3 anys  
5,75 €
Nens de 4 a 6 anys 72,23 €
11,38 €
Nens de 7 a 15 anys 72,23 €
32,86 €
Adults de 16 a 64 anys
82,08 €
45,21 €
Majors de 65 anys
72,23 €
37,92 €
Targeta rosa gratuïta (accés tots els dies)
72,23 €
33,98 €
Targeta rosa gratuïta (accés dimarts, dimecres i dijous)
72,23 €
20,26 €
Targeta rosa gratuita <60 anys 72,23 € 26,21 €
Targeta rosa reduïda
72,23 €
37,92 €
Quota familiar (1) 82,08 € 103,72 €
Quota monoparental (2) 82,08 € 51,60 €
Spa   14,39 €
Armariet de lloguer 161,54 € anual 57,52 €
Lloguer pista pàdel    hora 9,29 €
Llum pista pàdel   hora 5,80 €
Assegurança d'accidents esportius (obligatori)
 
0,63 €

 

(1) Vàlida per a dos adults i fills menors de 18 anys, empadronats a un mateix domicili (s'ha d'aportar el padró amb un mes màxim d'antiguitat)
(2) Imprescindible aportar el títol de família monoparental.

 

ENTRADES PUNTUALS
Edat Preus
Menors de 3 anys
3,93 €
Nens de 4 a 10 anys
7,41 €
D'11 a 64 anys
13,07 €
Majors de 65 anys i targeta rosa
9,50 €
Spa
7,68 €
Assegurança d'accidents obligatòria
0,31 €

(*) Els menors de 18 anys han d'anar acompanyats d'un adult.
És necessari presentar un document acreditatiu per comprar una entrada puntual.
Si tens qualsevol dubte, o problema sobre el servei, pots posar-te en contacte amb Recepció (recepcio@cnab.cat).

Català

Horaris

Horaris

 1. L’horari d’obertura del Club és el següent:
  • De dilluns a divendres: de 6:30h a 23h
  • Dissabtes: de 7h a 23h
  • Diumenges i festius (1/10 al 14/05): de 8 a 17h
  • Diumenges i festius (1/05 al 30/09): de 8 a 20h
  • L'Spa obre a les 8h de dilluns a dissabte i a les 9h els diumenges i festius.
    
 2. La instal·lació obre els 365 dies de l’any.
   
 3. Són dies amb horari especial:
  • ANY NOU: 1 de gener, de 10h a 14h
  • NIT DE REIS: 5 de gener, de 6:30h a 20h
  • REIS: 6 de gener, de 8h a 14h
  • NIT DE NADAL: 24 de desembre, de 6.30h a 20h
  • NADAL: 25 de desembre, de 8h a 14h
  • SANT ESTEVE: 26 de desembre, de 8h a 14h
  • CAP D'ANY: 31 de desembre, de 6.30h a 20h
    
 4. Tots els espais esportius i de lleure quedaran fora de servei mitja hora abans del tancament de la instal·lació. Només romandran oberts fins llavors els vestidors.
   
 5. La disponibilitat dels carrers a les piscines interior i exterior serà publicada via pàgina web i als taulells d’informació als socis.
   
 6. De novembre a març, la piscina exterior climatitzada quedarà oberta totalment al públic a partir de les 10h del matí; fins aleshores, hi haurà la meitat dels carrers disponibles. De totes maneres, durant aquests mesos l’obertura de la manta tèrmica pot estar condicionada a temperatures extremes, situacions d’alerta decretades per les autoritats, i a l’ús que en facin els socis.
   
 7. L’horari d’obertura i tancament de la porta d’accés directe a la platja pot tenir variacions en funció de la climatologia i circumstàncies d’organització del Club. En tot cas, hi haurà cartelleria informant de l’horari en què aquest accés estarà disponible.

Qualsevol alteració puntual en l’horari serà convenientment notificada mitjançant el web, xarxes socials i/o cartelleria a la instal·lació.

 

Català

Normativa general de la instal·lació

Normativa general de la instal·lació

Informació administrativa
 
1. Per formalitzar l’alta com a soci és imprescindible aportar la documentació següent:
 • Full d’inscripció degudament emplenat.
 • Fotocòpia del DNI o passaport; o llibre de família pels menors de 14 anys.
 • Original de les dades bancàries per tal de confirmar les que constin al document d’alta. Si el titular del compte no és el sol·licitant o el tutor signant, cal aportar autorització signada i fotocòpia del DNI o passaport del titular.
 • Entre els 16 i 17 anys cal adjuntar una autorització dels tutors.
 • Per les quotes de targeta rosa i carnet rosa s’ha d’annexar una fotocòpia del carnet o targeta rosa.
 
També s’ha de realitzar el pagament de la matrícula, de la primera mensualitat de la quota (mes en curs) i de l’assegurança d’accidents esportius (mitjançant efectiu o targeta). En el moment de l’alta, es farà una fotografia del nou soci per a poder garantir un control posterior de l’accés a les instal·lacions.
 
2. Les quotes de soci i de l’assegurança d’accidents esportius es cobren el dia 1 de cada mes mitjançant domiciliació bancària (a excepció del primer pagament, que s’abona en el moment de l’alta).
 
3. Els menors de 16 anys només poden ser socis del centre en el cas que ho sigui el pare, mare o tutor/a, i prèvia autorització d’ells. El tutor, en qualsevol cas, és el responsable del menor.
 
4. Els menors d’entre 16 i 17 anys (ambdós inclosos) han d’aportar una autorització dels tutors per poder inscriure’s al Club.
 
5. En el moment de la inscripció al Club, el soci rebrà un carnet, que és personal i intransferible. En cas de pèrdua, el preu del duplicat és de 1,49 €.
 
6. Qualsevol canvi en les dades de contacte (adreça, telèfon, e-mail) s’ha de notificar a la recepció del Club per escrit, fax o via e-mail; en el cas de les dades bancàries, les variacions s’han de comunicar abans del dia 24 de cada mes.
 
7. Les quotes de soci i de l’assegurança d’accidents esportius s’actualitzen cada 1 de gener i s’apliquen fins el 31 de desembre del mateix any, excepte situacions excepcionals que s’informaran puntualment.
 
8. Existeix una assegurança d’accidents, el pagament de la qual és obligatori. Totes les quotes de soci i les entrades puntuals porten un recàrrec de pagament addicional per aquest concepte.
 
9. Per comprar una entrada puntual cal presentar un document identificatiu. Les entrades i invitacions estan condicionades a l’aforament de la instal·lació, permeten un sol accés i obliguen al compliment de la present normativa.
 
10. Els menors de 18 anys no poden comprar cap entrada puntual si no van acompanyats d’un adult.
 
11. La baixa com a membre del Club, o bé d’alguna activitat concreta, s’ha de tramitar abans del dia 25 del mes en curs. Només s’admeten baixes per escrit, de forma presencial a la recepció o via e-mail.
 
12. El fet de donar-se de baixa implica la pèrdua de la quota de matrícula, l’antiguitat i el número de soci.
 
13. No es contempla, en cap cas, la baixa temporal.
 
14. En promocions de matrícula gratuïta no s'aplicarà l'exemció en cas d'haver-se produit la baixa en un termini inferior a 6 mesos.
 
15. Els socis que tinguin un rebut pendent no podran accedir a les instal·lacions.
 
16. Els rebuts retornats s’han d’abonar a la recepció del Club, amb un recàrrec d’1,29 €. El rebut i el corresponent recàrrec s’han de liquidar, en tot cas, abans de 2 mesos.
 
17. Els socis amb dos rebuts pendents són donats automàticament de baixa, fet que serà notificat per carta.
 
18. Si un soci donat de baixa per rebuts impagats es vol tornar a inscriure ha d’abonar els rebuts pendents i els recàrrecs bancaris; després pot formalitzar novament l’alta segons el procediment habitual.
 
19. En cas de perdre la clau de l’armariet, el següent rebut domiciliat porta un recàrrec deb 8,45 € en aquest concepte.
 
20. Cada soci/sòcia disposa de dues invitacions anuals per gaudir de les instal·lacions. Aquestes no són acumulables i no es poden fer servir des del 15 de juny al 15 de setembre (tots dos inclosos).
 
21. L'assegurança d'accidents esportius només cubreix quan l'accident es dugui a terme mentres es realitza activitat esportiva dintre de les nostres instal·lacions.
 
Normativa general de la instal·lació
 
1. La inscripció al Club, o la compra d’una entrada puntual, comporta l’acceptació i compliment de les diferents normatives dirigides a garantir la convivència, el bon funcionament dels serveis i el correcte ús de les instal·lacions.
 
2. Cal identificar-se amb un document acreditatiu sempre que un treballador del Club ho demani.
 
3. Són d’obligat compliment tots els requeriments fets pel personal del centre.
 
4. Els menors de 14 anys no poden accedir sols a la instal·lació.
 
5. L’accés i la sortida de la instal·lació s’han de fer sempre per les màquines biomètriques.
 
6. Preguem la col·laboració de tots els socis i sòcies en la preservació del medi ambient: des del Club, impulsem la recollida selectiva de brossa i un ús responsable de l’aigua.
 
7. No es permet fumar dins de la instal·lació, inclosos els espais exteriors.
 
8. El centre no es fa responsable dels objectes perduts, sostrets o oblidats al Club. Existeix un espai habilitat a l'spa on els objectes trobats romandran custodiats durant 15 dies.
 
9. Es prohibeix l’entrada d’animals al Club, excepte de gossos pigall.
 
10. No es pot accedir a les instal·lacions del Club utilitzant patins o patinets, amb taules de surf o amb bicicletes que no siguin plegables. En qualsevol cas les bicicletes s'hauran de plegar abans d'accedir al centre.  A la terrassa del segon pis hi ha un petit aparcament per a bicicletes plegables; està totalment prohibit deixar-hi lligats els cadenats sense la bicicleta. De la mateixa manera, està prohibit guardar bicicletes als armariets dels vestuaris.
 
11. Es prohibeix fer fotografies o filmacions dins la instal·lació sense l’autorització expressa de la Direcció del Club.
 
12. El Club està facultat per a utilitzar la imatge, per qualsevol mitjà, amb finalitats de promoció o en publicacions pròpies, de les persones assistents i participants a competicions de natació i waterpolo i als actes socials, culturals i esportius que s’organitzin des de l’entitat.
 
13. Pot ser motiu d’expulsió: la no adopció de les degudes normes d’higiene i seguretat, l’incompliment de les normes d’ús dels diferents espais de la instal·lació i les conductes molestes i/o irrespectuoses envers d’altres socis, usuaris o treballadors. En qualsevol cas, el Club es reserva el dret d’exercir la seva potestat jurisdiccional conforme els principis legals establerts a la Llei de l’esport.
 
14. Cal fer un correcte ús de les instal·lacions i dels materials. Qualsevol desperfecte derivat d’un mal ús implicarà fer-ne la reposició, a més de la sanció que la Direcció consideri oportuna.
 
Drets dels socis i usuaris
 
1. Els socis i usuaris tenen dret a:
 • Gaudir de les instal·lacions del Club en bones condicions.
 • Fer servir les instal·lacions del Club dins l’horari establert i previ pagament de la quota corresponent, a excepció feta de quan succeeixin esdeveniments, que s’avisaran amb la suficient antelació.
 • Presentar qualsevol suggeriment o reclamació al Club, que ha de rebre resposta; amb aquesta finalitat, hi ha una bústia de suggeriments a recepció. El Club també disposa de fulls oficials de reclamació o denúncia a disposició dels socis i usuaris.
 
Normativa d’ús dels espais esportius
 
Sala de fitness, Sala gran d’activitats dirigides, Sala suau i Sala de ciclisme indoor
 
1. És obligatori dur roba i calçat esportiu adequat (diferent del que es faci servir per anar pel carrer) per a poder utilitzar les sales. No es permet accedir a les sales amb banyador, xancletes, o amb el tors nu o mullat.
 
2. És obligatori l’ús de tovallola, que s’ha de col·locar entre el cos i l’aparell o estora. Hi ha tovalloles de lloguer a recepció, el preu de les quals és de 1’49 €.
 
3. No es permet entrar a les sales amb la bossa ni cap altre material que el personal del Club no consideri oportú. Cal deixar-ho tot a l’armariet dels vestidors.
 
4. Cal respectar l’espai: deixar-lo net i endreçar el material utilitzat.
 
5. No està permesa l’entrada als menors de 14 anys a la sala de fitness i de 16 anys a les sales d'activitats dirigides.
 
6. És obligatori seguir sempre les indicacions del tècnic i/o entrenador personal. Per realitzar un programa de fitness, és recomanable portar l’informe mèdic al tècnic de sala. En tot cas, cal assegurar-se que el nivell i la dificultat de les sessions són adequats al nivell real de condició física.
 
7. No es permet menjar a les sales o entrar-hi envasos de vidre. Sí que és permès entrar-hi ampolles de plàstic amb tap; de fet, es recomana hidratar-se durant les sessions bevent sovint petites quantitats d’aigua.
 
8. Per tal d’evitar lesions i garantir un bon aprofitament de la sessió, es recomana fer un escalfament previ a l’activitat física, i estirar a l’acabar. Pel mateix motiu, no es permet accedir a cap activitat dirigida un cop hagi finalitzat l’escalfament, és a dir, 10 minuts després de l’inici de l’activitat.
 
9. A les activitats dirigides, cal desconnectar els telèfons mòbils, per respecte al monitor i als altres socis.
 
10. No es permet fer un entrenament personal amb un entrenador que no pertanyi a l’equip del Club; això suposarà una falta greu que pot suposar l’expulsió del soci.
 
11. En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o d’altres patologies que comportin riscos per a la pràctica esportiva, és imprescindible notificar-ho al tècnic de sala o de l’activitat i seguir les seves indicacions.
 
12. Es recomana consultar qualsevol dubte amb el tècnic de sala i informar-lo davant qualsevol tipus de malestar; la seva funció és assessorar i corregir. El primer dia d’activitat física, o que es faci determinada activitat dirigida, és interessant avisar al tècnic per què informi de les consignes bàsiques a tenir en compte.
 
13. A la sala de fitness:
 • És obligatori cedir l’aparell durant la pausa de recuperació entre sèries si un altre soci en vol fer ús.
 • En cas de que hi hagi altres socis esperant per a utilitzar-les, l’ús de les màquines cardiovasculars està limitat a 20 minuts.
 • És obligatori descarregar les barres i les màquines del pes lliure utilitzat i eixugar la suor de les màquines un cop utilitzades.
 
14. A la Sala gran d’activitats dirigides, a la Sala suau i a la Sala de ciclisme indoor:
 • És obligatori utilitzar les sales sota la supervisió del monitor; no n’està permès l’ús lliure.
 • Cal eixugar la suor del material i/o de les bicicletes un cop utilitzades.
 • No es poden reservar espais, materials ni bicicletes.

15. Es reservarà l'ús de la zona funcional durant les sessions dirigides

Piscines
 
1. És obligatori l’ús de banyador, sabatilles de bany per moure’s pel recinte de la piscina. No es permet accedir-hi amb roba o calçat de carrer, ni canviar-se de roba dins el recinte de la piscina. Tampoc es permet deixar les sabatilles sobre la reixa de les piscines.
 
2. Tant a la piscina interior com a la d'aprenentatge és obligatori l'ús de casquet de bany.
 
3. Els nadons han de dur bolquers. No es permet l’entrada de cotxets de nadons als recintes de les piscines, excepte al solàrium i la piscina exterior.
 
4. No es permet l’entrada als menors de 14 anys si no van acompanyats d’un adult. Cada adult podrà accedir amb dos nens menors de 6 anys o quatre nens d’entre 6 i 14 anys.
 
5. És obligatori dutxar-se abans del bany a la piscina. No es permet fer servir sabó o cap altre producte a les dutxes del recinte de la piscina.
 
6. Cal nedar per la dreta dels carrers i respectar els espais reservats a les diferents activitats (socis, cursets, entrenaments...) i ritmes (carrer lent i carrer ràpid).
 
7. Es recomana l’ús d’ulleres de natació; en cap cas es permet entrar a l’aigua amb ulleres de vidre.
 
8. No es permet la pràctica d’apnea o d’activitats subaquàtiques ni l’ús de neoprè o similars. Cal l’autorització del socorrista per fer ús d’aletes i/o manoples o per utilitzar el material; en tot cas, cal demanar-lo i, a l’acabar, retornar-lo al seu lloc.
 
9. No es permet jugar dins l’aigua, excepte a la piscina exterior petita. No s’ha de córrer per la vora de la piscina.
 
10. En cas de no saber nedar o patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, és imprescindible notificar-ho al socorrista i seguir les seves indicacions.
 
11. No es permet banyar-se amb ferides obertes, afeccions a la pell o malalties contagioses. La Direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic. Es recomana consultar amb el metge en el cas de patir alguna infecció vírica, bacteriana i/o fúngica.
 
12. No es permet fer top-less a la piscina interior.
 
13. A la piscina petita, no es permet saltar de cap ni jugar amb cap mena de material.
 
14. La piscina d’aprenentatge és d’ús exclusiu per a activitats, gent gran, embarassades, menors de 4 anys acompanyats d’un adult o per a ús terapèutic o d’aprenentatge: no se’n pot fer ús sense la supervisió d’un monitor.
 
Solàrium
 
1. És obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i l’hamaca.
 
2. No es permet reservar o ocupar hamaques si no se’n fa ús en aquell moment. El socorrista podrà retirar les pertinences deixades durant més de 20 minuts.
 
3. No es permet accedir amb roba i/o calçat de carrer.
 
4. És prohibit fumar.
 
5. Cal dipositar la brossa a les papereres, i mantenir l’espai net. No es permet entrar amb envasos de vidre.
 
6. No es permet jugar a pilota.
 
7. Cal fer un ús responsable de la font.
 
8. No es permet donar de menjar als ocells.
 
9. No es pot accedir amb parasols ni similars.
 
10. Es recomana protegir la pell amb els productes adequats. Les exposicions llargues al sol poden ser perjudicials per a la salut, cal evitar prendre’l més de 20 minuts seguits. Cal beure aigua per assegurar una bona hidratació.
 
Spa
 
1. És obligatori l’ús de banyador i sabatilles de bany per moure’s per l’spa.
 
2. No es permet l’ús als menors de 18 anys.
 
3. Aquests són espais de relaxació i descans: cal vetllar pel silenci.
 
4. No es permet l’ús de cremes o de qualsevol altre producte; ni dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se o altres accions similars.
 
5. No es permet introduir o llençar cap líquid o substància dins la sauna o la banyera d’hidromassatge.
 
6. Es recomana el seu ús a persones fumadores o amb reumatismes crònics, asma, bronquitis, refredats i trastorns nerviosos.
 
7. No és aconsellable que en facin ús aquelles persones que estiguin sota els efectes de l’alcohol, anticoagulants, antihistamínics, substàncies psicotròpiques o tranquil·litzants.
 
8. No es permet l’ús en aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus o varius. No es recomana a dones embarassades. Davant de qualsevol dubte consulteu el metge.
 
9. A la banyera d’hidromassatge:
 • És obligatori l’ús de casquet de bany i dutxar-se abans de fer-ne ús.
 • No es permet entrar-hi amb ferides obertes, afeccions a la pell o malalties contagioses. La Direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
 • Es recomana utilitzar-la durant un màxim de 5 a 8 minuts.
 
10. A ambdues saunes:
 • És obligatori sortir immediatament si es nota sensació d’ofec.
 • No es permet posar els peus sobre els bancs.
 • Es recomana no estar més de 10 o 15 minuts dins les saunes; i, si s’hi està tombat, incorporar-se els darrers 2 minuts; en acabar la sessió, dutxar-se amb aigua freda començant pels peus, per estimular la circulació sanguínia.
 • És important hidratar-se després de cada sessió.
 • És convenient no utilitzar-la durant el procés digestiu.
 
11. A la sauna humida, és obligatori portar banyador, seure sobre la tovallola, i dutxar-se abans de fer-ne ús.
 
12. A la sauna seca, és obligatori seure sobre la tovallola i dutxar-se i eixugar-se bé abans de fer-ne ús.
 
Normativa d’ús dels espais no esportius
 
Vestidors
 
1. Cal deixar net i endreçat l’espai utilitzat, en bones condicions pels qui vinguin després. En aquest sentit, no es permet deixar les sabates sobre els bancs ni entrar a la zona de dutxes amb calçat de carrer i cal eixugar-se a la zona de dutxes, per evitar l’excés d’aigua al terra dels vestidors.
 
2. No es permet dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se o altres accions similars a la zona de dutxes.
 
3. Cal fer un ús raonable de l’aigua i dipositar els residus a les papereres.
 
4. No es permet menjar dins dels vestidors, ni introduir-hi envasos de vidre.
 
5. Només els menors de 7 anys poden fer ús del vestidor del sexe diferent al seu, condicionat al sexe de l’adult responsable.
 
6. És obligatori desar les pertinences dins d’un armariet, i assegurar-se que queda degudament tancat. Es recomana fer ús de bosses de plàstic per desar-hi les sabates i la roba mullada, per evitar males olors i brutícia.
 
7. Cal buidar els armariets d’ús puntual al final del dia, independentment que estigui tancat amb cadenat. En cas de deixar el cadenat posat, el Club podrà trencar-lo i serà el soci qui s’haurà de fer càrrec de l’import del nou cadenat. El objectes que hi hagi dins els armariets es guardaran durant 15 dies.
 
8. Els armariets d’ús puntual funcionen alguns amb monedes de 0’50€ i la majoria amb cadenats, raó pel que es recomana portar sempre un dels dos a la bossa. La recepció del Club no facilita canvi pels armariets. Hi ha cadenats de venta a recepció amb un preu de 9,52 €.
 
9. En cas d’utilitzar cadenat, es recomana:
 • Marcar-lo o recordar l’armariet on s’hagin deixat les pertinences, per tal d’evitar confusions. En tot cas, el Club es reserva el dret de no trencar el cadenat fins al tancament de la instal•lació, per evitar danys a tercers a l’obrir l’armariet d’una altra persona. Si per error d’un soci, el Club ha de trencar un cadenat que no és el seu, el soci que s’hagi confós haurà de comprar un nou cadenat al propietari del cadenat trencat.
 • Posar un número que sigui fàcil de recordar a la contrasenya del cadenat. Si el soci s’oblida del número i el cadenat s’ha de trencar, serà el soci qui es farà càrrec de l’import del nou cadenat.
 
10. En cas de pèrdua de la clau de l’armariet, és necessari avisar a Recepció o al personal de manteniment. En aquest cas, es cobraran 12’56 € en concepte de la clau.
 
11. Es recomana no dur al Club objectes de valor; davant aquesta eventualitat, els socis disposen de caixes de seguretat a recepció.
 
12. Existeixen a disposició dels socis armariets de lloguer:
 • Els armariets disponibles es concedeixen per estricte ordre de sol•licitud.
 • L’import abonat en concepte de matrícula de l’armariet de lloguer no es retornarà en cap cas.
 • En el moment de fer efectiva la baixa, tant de l’armariet de lloguer com de soci del Club, l’armariet s’ha de buidar abans de la finalització del mes.
 • Un cop finalitzat el darrer mes pel que s’hagi abonat l’import de l’armariet, si l’antic usuari no l’ha buidat, el Club procedirà a obrir-lo i, si quedessin pertinences, les guardarà durant una setmana.
 
Frontennis
 
1. És obligatori dur roba i calçat esportiu adequat.
 
2. Cal respectar l’espai i deixar-lo net i en bones condicions.
 
3. No es permet llençar pilotes contra els vidres.
 
4. Els torns de la pista els han d’establir els socis, d’acord amb criteris de sentit comú i respecte als altres, per tal que tothom pugui jugar. No es permet reservar la pista.
 
5. No es permet jugar en cas de pluja o si el paviment està mullat.
 
Sala tennis taula
 
1. És obligatori demanar la clau de la sala a Recepció; a l’acabar l’activitat, cal tancar la porta i retornar la clau immediatament.
 
2. Cal respectar l’espai i deixar-lo net i en bones condicions.
 
3. És obligatori dur roba i calçat esportiu adequat.
 
Platja
 
1. No es permet accedir al Club directament des de la platja; l’entrada a les instal·lacions s’ha de fer sempre pels torns biomètrics. Només es podrà tornar a entrar a les instal•lacions des de la platja quan se n’hagi sortit prèviament per aquest accés.
 
2. Per mantenir neta la instal·lació, cal fer ús de les dutxes de la platja abans d’entrar al Club.
 
3. No es permet baixar material del solàrium a la platja.
 
4. És prohibit donar de menjar als ocells.
 
Sala social
 
1. La sala social és un espai de trobada pels socis i sòcies del Club.
 
2. No es permet accedir-hi mullat ni amb vestit de bany.
 
Català

Anuari

Anuari

Posem a la vostra disposició els anuaris del Club, on hi trobareu tota la informació
sobre les activitats realitzades a la nostra entitat durant cada any i temporada.
Així, encara que no els tingueu en paper, els podreu descarregar al vostre ordinador
i llegir-los o imprimir-los amb més comoditat.

 

 

 

____

:

Català

Estatuts i règim intern

Estatuts i règim intern

Per tal que pugueu consultar amb comoditat els Estatuts i la normativa de Règim intern del nostre Club, els posem a la vostra disposició en format PDF.
Així els podreu descarregar al vostre ordinador i llegir-los o imprimir-los amb més comoditat.

____

 

Català

Història

Història

El Club Natació Atlètic-Barceloneta és el resultat de l'agermanament entre el Club Natació Athlètic, fundat l'any 1913, i el Club Natació Barceloneta en l'any 1929. Aquesta unió va sorgir després de l'acord de les respectives Assemblees Generals de socis, celebrades el dia 19 de juny de 1992.

L'Athlètic és el vicedegà dels clubs de natació a Espanya i va ser dels pioners en desenvolupar aquestes especialitats esportives, compartint activitats amb els seus homòlegs Barcelona i Sabadell, clubs amb els quals va fundar la Federación Española de Natación l'any 1920 i la Federació Catalana de Natació el 1921.
 
El seu naixement va tenir lloc als anomenats "Banys Orientals" de la platja de la Barceloneta, a la ciutat de Barcelona, impulsat per Esteban Candell (el seu primer president), Ernesto Masses (fundador més endavant dels clubs madrilenys Athlético i Canoe) i Emilio Salas (dissenyador del seu escut representatiu), entre altres. Va ser l'organitzador dels primers Campionats de Catalunya de Natació l'any 1918 i el creador de la Travessia nedant el Port de Barcelona (1926), un dels esdeveniments esportius més populars d'Espanya que l'any 2002 va celebrar les seves noces de platí (75 edicions).
 
Els seus primers representants olímpics van ser el saltador Santiago Ulió (Paris 1924) i el nedador de fons Ramon Artigas, finalista als Jocs d'Amsterdam 1928. Precisament Ramon Artigas es convertiria en el màxim exponent del Club després de haver guanyat en sis edicions de la Travessia del Port de Barcelona (cinc d'elles de forma consecutiva), aconseguir dotze títols de Campió d'Espanya i divuit plusmarques nacionals. Tot això en el període comprés entre 1925-1933.
 
Per la seva banda, el Barceloneta Amateur Club, després anomenat CN Barceloneta, va néixer l'any 1929 a cent metres escassos de l'Atlètic, a la mateixa platja barcelonesa i conseqüentment ambdós clubs es van convertir en grans rivals esportius.
 
Caseta Els inspiradors del B.A.C van ser Alejandro Mustich, que va ser el seu primer president, Joan Capellades, Francisco Pros, Andrés Borrego i Ramon Mas. Tot i la seva recent creació, ben aviat es van trobar als seus líders esportius, com va ser el cas de Celedonio Fernández, campió de Catalunya de 2.000 metres mar lliure en 1930, i Antonio Escudero, campió d'Espanya d'aquesta mateixa especialitat l'any 1933.
 
Però la figura més carismàtica del Barceloneta en els seus primers anys de vida va ser Vicenç Olmos, forjada com Ramon Artigas a la Travessia del Port de Barcelona. Olmos va vèncer a les edicions de 1933, 1936, 1939 i 1943 i va culminar la seva projecció nacional l'any 1942 amb el títol de Campió d'Espanya de 1.500 m. lliures.
 
L'any 2003, el club celebrà els seus 90 anys d'història, tot coincidint amb els 250 anys d'existència del barri de la Barceloneta i amb la celebració del Campionat del Món de natació a la nostra ciutat. Per tots aquests motius, el club va apostar de ple en realitzar la seva expansió física i social en aquestes dates tan assenyalades.
 
I arribem al 2013, any en que el club compleix 100 anys. Tot un centenari de salut, esport i benestar, i ple d'activitats lúdiques i esportives per gaudir-lo amb els socis.
Català

Junta directiva

Junta directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat. La seva tasca és promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes pels Estatuts, així com gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’Assemblea General.

L’actual Junta va ser proclamada el 28 de maig de 2016, amb un mandat de 4 anys, i està composada per: 
 
President
Julián García González
 
Vicepresidents
Vicepresident 1er Alfons Cánovas Barberà
Vicepresident 2on Enric Sarabia Isach
Vicepresident econòmic Eduard Arruga Valeri
 
Tresorera
Montserrat Font Olivan
 
Secretari
Fernando Gallardo Gallardo
 
Vocals
José Ruiz Orland
Laura Pla Olivé
Jaume Subirach Miñana

 

Català

Pàgines

Subscriure a Club Natació Atlètic-Barceloneta RSS