La natació és el nostre motor i raó de ser. És per excel·lència l’esport a l’abast de tothom. Des del Club treballem per difondre i potenciar la seva pràctica, tant en l’àmbit de la competició com en la vessant social.

Més de 1.000 infants aprenen a nedar cada any a les nostres piscines.

Busquem inserir la natació dins el projecte educatiu del centre, de tal manera que sigui un complement a l’aprenentatge global dels i les escolars. Per això vinculem l’ensenyament al currículum d’educació física escolar.

Oferim activitat extra curricular (1 hora/setmana) fora de l’horari lectiu i activitat curricular (1 hora/setmana) dins de l’horari lectiu.

ESCOLA BRESSOL I EDUCACIÓ INFANTIL

Des d’una perspectiva global, busquem contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu deis infants.

PROJECTE EDUCATIU

Fem un tractament globalitzat de les 3 grans àrees d’aquesta etapa:

 • Àrea de descoberta d’un mateix i els altres.
 • Àrea de descoberta de l’entorn.
 • Àrea de la comunicació i el llenguatge.

OBJECTIUS GENERALS

 • Descobrir el propi cos i les seves possibilitats dins l’aigua.
 • Adquirir les eines per assolir la independència dins el medi aquàtic.
 • Construir una identitat positiva que integri autoconeixement i autoestima.
 • Integrar el medi aquàtic com a medi confortable.
 • Incorporar el llenguatge corporal i verbal a les activitats aquàtiques.

CONTINGUTS

 • Descoberta de l’entorn i primers contactes.
 • Utilització de material de flotació per afavorir la independència al medi.
 • Proposta d’exercicis per l’assoliment d’objectius on els infants puguin desenvolupar les seves habilitats motrius aquàtiques.
 • Realització de jocs per aconseguir una bona adaptació al nou medi.
 • Transmissió del nou vocabulari i llenguatge corporal aquàtic.

METODOLOGIA

 • Sessió de 50 minuts.
 • Distribució del grup-classe segons nivell de partida.
 • Ratio de 1/6 – 1/8 segons edat i nivell del grup.
 • Desenvolupament de l’activitat en piscina profunda o poc profunda segons el nivell del grup.
 • Suport físic o verbal constant del monitor segons les necessitats de l’infant.
 • Utilització de material lúdic i/ o de flotació per la consecució dels objectius.
 • Proposta de jocs i activitats lúdiques per l’aprenentatge de les habilitats bàsiques aquàtiques.

AVALUACIÓ

L’avaluació serà contínua dividida en tres fases durant el curs: avaluació inicial (del punt de partida), avaluació reguladora (per conèixer el procés d’aprenentatge que segueixen els infants i revisar metodologia si s’escau) i avaluació final (per conèixer el grau d’assoliment dels objectius). S’entregarà a l’escola un informe a final de curs on s’avaluaran els diferents objectius plantejats per al grup basat en els criteris següents:

 • Conèixer les parts dels cos.
 • Coordinar moviments del tren inferior i superior dins l’aigua.
 • Realitzar una tècnica bàsica d’estils de crol i esquena.
 • Adaptar-se al medi aquàtic.
 • Conèixer els materials utilitzats a la piscina.
 • Responsabilitzar-se dels seus objectes personals a la piscina.
 • Entendre les consignes que se li donen a l’aigua.

ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Treballem de forma paral·lela amb l’assignatura d’educació física.

Des d’una perspectiva global, busquem contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu deis infants

PROJECTE EDUCATIU

En aquesta etapa, l’educació física ha de fonamentar-se en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.

OBJECTIUS GENERALS

 • Adquirir hàbits higiènics i saludables.
 • Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per optimitzar els recursos dins de l’aigua.
 • Desenvolupar les habilitats motrius específiques de la natació i els seus diferents estils.
 • Conèixer com és la practica del waterpolo.
 • Participar en jocs com a element d’oci, socialitzador i d’aproximació als altres.
 • Saber dosificar l’esforç, assolint un nivell d’autoexigència d’acord amb les pròpies possibilitats.

CONTINGUTS

El cos: imatge i percepció

 • Vivència del propi cos en situacions de tensió, relaxació i acord amb la respiració.
 • Afirmació de la lateralitat.
 • Execució d’exercicis aquàtics que provoquin la coordinació de moviments.
 • Habilitats motrius i qualitats bàsiques
 • Control d’habilitats motrius aquàtiques.
 • Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes motrius senzills.
 • Aprofundiment en la tècnica dels diversos estils.
 • Iniciació als esports d’equip aquàtics: waterpolo.

Activitat física i salut

 • Establiment d’una rutina higiènica tant al vestuari com a la piscina, promovent uns hàbits saludables.
 • Acceptació crítica de la pròpia realitat corporal i elaboració de l’auto imatge.
 • Respecte per les normes i ús de materials i piscines.

El joc

 • Valoració del joc com a mitja de relació amb els altres i de divertiment.
 • Introducció del waterpolo com a joc esportiu.

 

METODOLOGIA

 • Sessions de 50 minuts de durada.
 • Distribució del grup-classe segons nivell de partida.
 • Ratio de 1/8 – 1/12 segons edat i nivell del grup.
 • Desenvolupament de l’activitat en piscina profunda.
 • Suport verbal constant del monitor segons les necessitats de l’infant.
 • Utilització de material lúdic i/o de flotació per la consecució dels objectius.
 • Proposta de jocs i activitats lúdiques per a la millora de les habilitats bàsiques aquàtiques.

AVALUACIÓ

L’avaluació serà contínua dividida en tres fases durant el curs: avaluació inicial (del punt de partida), avaluació reguladora (per conèixer el procés d’aprenentatge que segueixen els infants i revisar metodologia si s’escau) i avaluació final (per conèixer el grau d’assoliment dels objectius). S’entregarà a l’escola un informe a final de curs on s’avaluaran els diferents objectius plantejats per al grup basat en els criteris següents:

 • Mostrar hàbits higiènics relacionats amb practica aquàtica.
 • Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de posició a l’aigua.
 • Millorar la tècnica dels diferents estils de natació.
 • Iniciar-se en la practica d’un esport d’equip aquàtic: el waterpolo.
 • Quantificar l’esforç i autoexigència
 • Identificar com a valors fonamentals del joc, l’esforç personal i les relacions que s’estableixen amb el grup.

ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

El currículum de l’assignatura d’educació física és el marc des d’on treballem per tal que la natació serveixi de complement.

PROJECTE EDUCATIU

En aquesta etapa, es fa un treball específic de millora de la condició física. A partir de la valoració i acceptació de les capacitats individuals es busca una millora de la condició física, habilitats motrius específiques i desenvolupament corporal harmònic.

OBJECTIUS GENERALS

 • Valorar la practica regular de la natació com a millora de la salut i la qualitat de vida.
 • Millorar l’eficiència motriu en els diferents estils de natació.
 • Conèixer les proves que es realitzen en les diferents competicions aquàtiques.
 • Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferencies individuals i potenciar l’afany de superació personal.
 • Assimilació de nous conceptes en socorrisme.
 • Iniciar-se en la practica del waterpolo.

CONTINGUTS

Condició física i salut

 • ldentificació de les parts de les sessions: escalfament, part principal i tornada a la calma.
 • Pràctica d’exercicis per a la millora del to muscular i la postura corporal.
 • Atenció a la higiene abans i després de la natació.

Joc i esports

 • Aplicació de les habilitats motrius a la natació i el waterpolo.
 • Acceptació del nivell individual i disposició a la millora.
 • Perfeccionament de la tècnica d’estils de natació.
 • Introducció a les tècniques de socorrisme aquàtic.

METODOLOGIA

 • Sessió de 50 minuts de durada.
 • Distribució del grup-classe segons nivell de partida.
 • Ratio de 1/ 1 O – 1/ 14 segons edat i nivell del grup.
 • Desenvolupament de l’activitat en piscina profunda.
 • Suport verbal constant del monitor segons les necessitats de l’alumne/a.
 • Utilització de material lúdic i/o de flotació per la consecució dels objectius.
 • Proposta de jocs i activitats lúdiques per la millora de les habilitats bàsiques aquàtiques.

AVALUACIÓ

L’avaluació serà contínua dividida en tres fases durant el curs: avaluació inicial (del punt de partida), avaluació reguladora (per conèixer el procés d’aprenentatge que segueixen els infants i revisar metodologia si s’escau) i avaluació final (per conèixer el grau d’assoliment dels objectius). S’entregarà a l’escola un informe a final de curs on s’avaluaran els diferents objectius plantejats per al grup basat en els criteris següents:

 • Identificar les parts de les sessions.
 • Incrementar el nivell de condició física.
 • Millorar l’execució dels aspectes tècnics de la natació.
 • Comprendre l’execució tècnica de les habilitats al waterpolo.
 • Conèixer algunes de les tècniques del socorrisme aquàtic.
 • Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb practica aquàtica.