Informació administrativa

INSCRIPCIÓ

Pots donar-te d’alta en el CNAB o bé online o presencialment a la recepció.
 1. A recepció és imprescindible aportar la següent documentació:
  • Full d’inscripció degudament emplenat.
  • Original del DNI/passaport o llibre de família.
  • Original amb les dades bancàries on es domiciliarà la quota de soci. Si el titular del compte no és el sol·licitant o el tutor signant, cal aportar autorització signada i fotocòpia del DNI/passaport del titular. El compte bancari ha de ser espanyol.
  • Documentació complementària per a accedir a aquelles quotes amb condicions especials. Quota familiar, monoparental, targeta rosa gratuïta i targeta rosa reduïda.
 2. Menors d’edat: menors de 14 anys només poden ser socis del Club en el cas que ho siguin el pare, la mare o tutor/a, i prèvia autorització d’ells. El tutor, en qualsevol cas, és el responsable del menor. Menors de 18 anys han de portar complimentada l’autorització dels tutors en el full d’inscripció.
 3. En el moment de l’alta s’ha de realitzar el pagament de la matrícula, de la primera mensualitat de la quota (mes en curs o part proporcional) i de l’assegurança d’accidents esportius obligatòria.
 4. Així mateix, farem una fotografia a la recepció al o a la nova sòcia per a garantir un control posterior en l’accés a les instal·lacions.

INFORMACIÓ IMPRESCINDIBLE

 1. Les quotes de soci, serveis o activitats contractades es cobren el dia 1 de cada mes mitjançant domiciliació bancària (a excepció del primer pagament, que s’abona en el moment de l’alta).
 2. Els imports de totes les nostres quotes, serveis i activitats s’actualitzen cada 1 de gener i s’apliquen fins al 31 de desembre del mateix any.
 3. Hi ha un càrrec addicional en concepte d’assegurança d’accidents esportius obligatòria (tant per a socis com per a  les entrades puntuals). Aquesta assegurança només cobreix aquells accidents produïts mentre s’està realitzant pràctica esportiva dins de les nostres instal·lacions o durant una activitat exterior dirigida pel Club.
 4. Els socis que tinguin un rebut pendent no podran accedir a les instal·lacions.
 5. Els rebuts retornats s’han d’abonar a la recepció del Club, amb un recàrrec d’1,29 €. El rebut i el corresponent recàrrec s’han de liquidar, en tot cas, abans de 2 mesos.
 6. Qualsevol canvi en les dades personals ha de notificar-se via mail.

BAIXES

 1. La baixa com a soci del Club, o bé d’alguna activitat o servei concret, ha de tramitar-se abans del dia 25 del mes anterior del que es vol causar baixa. Només s’admeten baixes per escrit, a la recepció signant el justificant o via mail.
 2. El fet de donar-se de baixa implica la pèrdua de la quota de matrícula, de l’antiguitat i del número de soci.
 3. No es contempla, en cap cas, la baixa temporal.
 4. Els socis amb dos rebuts pendents són donats automàticament de baixa.
 5. Si un soci donat de baixa per rebuts impagats es vol tornar a inscriure ha d’abonar els rebuts pendents i els recàrrecs bancaris; després pot formalitzar novament l’alta segons el procediment habitual.

VARIS

 1. En cas de perdre la clau de l’armariet, el següent rebut domiciliat portarà un recàrrec de 9 € en aquest concepte.
 2. Cada soci disposa de dues invitacions anuals per a gaudir de les instal·lacions. Aquestes no són acumulables i no es poden fer servir des del 15 de juny al 15 de setembre (tots dos inclosos).
 3. Per comprar una entrada puntual cal presentar un document identificatiu.
 4. Les entrades i invitacions estan condicionades a l’aforament de la instal·lació, permeten un sol accés i obliguen al compliment de la present normativa.
 5. Els menors de 18 anys no poden comprar cap entrada puntual si no van acompanyats d’un adult.

Normativa general de la instal·lació

 1. La inscripció al Club, o la compra d’una entrada puntual, comporta l’acceptació i compliment de les diferents normatives dirigides a garantir la convivència, el bon funcionament dels serveis i el correcte ús de les instal·lacions.
 2. Cal identificar-se amb un document acreditatiu sempre que un treballador del Club ho demani.
 3. Són d’obligat compliment tots els requeriments fets pel personal del centre.
 4. Els menors de 14 anys no poden accedir sols a la instal·lació.
 5. Cada adult pot accedir amb dos nens menors de 6 anys o quatre nens d’entre 6 i 14 anys.
 6. L’accés i la sortida de la instal·lació s’han de fer sempre per les màquines biomètriques.
 7. Preguem la col·laboració de tots els socis i sòcies en la preservació del medi ambient: des del Club, impulsem la recollida selectiva de brossa i un ús responsable de l’aigua.
 8. No es permet fumar dins de la instal·lació ni beure begudes alcohòliques, inclosos els espais exteriors.
 9. El centre no es fa responsable dels objectes perduts, sostrets o oblidats al Club. Existeix un espai habilitat a l’spa on els objectes trobats romandran custodiats durant 15 dies.
 10. Es prohibeix l’entrada d’animals al Club, excepte de gossos pigall.
 11. No es pot accedir a les instal·lacions del Club utilitzant patins, amb taules de surf, arpons o similars o qualsevol element que no càpiga a l’armariet.
 12. Hi ha un espai a la planta -1 per a guardar les bicicletes plegables i els patinets. En qualsevol cas, s’ha d’accedir amb aquests plegats a la instal·lació. Està totalment prohibit deixar-hi lligats els cadenats sense la bicicleta o el patinet o guardar-los fora dels espais habilitats (cada nit es retiraran i no es reposaran de cap manera).
 13. Es prohibeix fer fotografies o filmacions dins la instal·lació sense l’autorització expressa de la Direcció del Club.
 14. El Club està facultat per a utilitzar la imatge, per qualsevol mitjà, amb finalitats de promoció o en publicacions pròpies, de les persones assistents i participants a competicions de natació i waterpolo i als actes socials, culturals i esportius que s’organitzin des de l’entitat.
 15. Pot ser motiu d’expulsió la no adopció de les degudes normes d’higiene i seguretat, l’incompliment de les normes d’ús dels diferents espais de la instal·lació i les conductes molestes i/o irrespectuoses envers d’altres socis, usuaris o treballadors. En qualsevol cas, el Club es reserva el dret d’exercir la seva potestat jurisdiccional conforme els principis legals establerts a la Llei de l’Esport.
 16. Cal fer un correcte ús de les instal·lacions i dels materials. Qualsevol desperfecte derivat d’un mal ús implicarà fer-ne la reposició, a més de la sanció que la Direcció consideri oportuna.
 17. Tots els espais esportius i de lleure quedaran fora de servei mitja hora abans del tancament de la instal·lació. La última mitja hora només romandran oberts els vestidors.

Normativa a les sales de fitness i d'activitats dirigides

 1. És obligatori dur roba i calçat esportiu adequat (diferent del que es faci servir per anar pel carrer) per a poder utilitzar les sales. No es permet accedir amb banyador, xancletes o amb el tors nu o mullat.
 2. És obligatori l’ús de tovallola, que s’ha de col·locar entre el cos i l’aparell o estora.
 3. No es permet entrar amb la bossa ni cap altre material que el personal del Club no consideri oportú. Cal deixar-ho tot a l’armariet dels vestidors.
 4. Cal respectar l’espai: deixar-lo net i endreçar el material utilitzat.
 5. No està permesa l’entrada als menors de 14 anys a la sala de fitness i de 16 anys a les sales d’activitats dirigides.
 6. És obligatori seguir sempre les indicacions del tècnic i/o entrenador personal.
 7. Per a realitzar un programa individual de fitness, és recomanable portar l’informe mèdic al tècnic de sala.
 8. En les activitats grupals, cal assegurar-se que el nivell i la dificultat de les sessions són adequats al nivell real de condició física.
 9. No es permet menjar a les sales o entrar-hi envasos de vidre.
 10. Recomanem hidratar-se durant les sessions bevent sovint petites quantitats d’aigua.
 11. Per tal d’evitar lesions i garantir un bon aprofitament de la sessió, es recomana fer un escalfament previ a l’activitat física, i estirar a l’acabar. Per aquest motiu, no es permet accedir a cap activitat dirigida un cop hagi finalitzat l’escalfament, és a dir, 10 minuts després de l’inici de l’activitat.
 12. Per respecte al monitor i als altres socis i sòcies, cal silenciar els telèfons mòbils.
 13. No es permet fer un entrenament personal amb un entrenador que no pertanyi a l’equip del Club; això suposarà una falta greu que pot comportar l’expulsió del soci.
 14. En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o d’altres patologies que comportin riscos per a la pràctica esportiva, és imprescindible notificar-ho al tècnic de sala o de l’activitat i seguir les seves indicacions.
 15. Es recomana consultar qualsevol dubte amb el tècnic de sala i informar-lo davant qualsevol tipus de malestar; la seva funció és assessorar i corregir. El primer dia d’activitat física, o que es faci determinada activitat dirigida, recomanem avisar al tècnic per a ser informats de les consignes bàsiques a tenir en compte.
 16. A la sala de fitness:
  • És obligatori cedir l’aparell durant la pausa de recuperació entre sèries si un altre soci en vol fer-ne ús.
  • L’ús de les màquines cardiovasculars es limita a 20 minuts en cas de que hi hagin socis esperant.
  • És obligatori descarregar les barres i els pesos a les màquines de pes lliure i eixugar la suor un cop utilitzades.
  • Es reserva l’ús de la zona funcional i d’estiraments durant les sessions dirigides.
 17. A les sales d’activitats dirigides:
  • És obligatori utilitzar les sales sota la supervisió del monitor; no n’està permès l’ús lliure.
  • Cal eixugar la suor del material i/o de les bicicletes un cop utilitzades.
  • No es poden reservar espais, materials o bicicletes.
  • Cal endreçar el material utilitzat en finalitzar la sessió.

Normativa en piscines

 1. És obligatori l’ús de banyador i sabatilles de bany per moure’s pel recinte de la piscina. No es permet accedir-hi amb roba o calçat de carrer, ni canviar-se de roba. Tampoc es permet deixar les sabatilles sobre la reixa de les piscines.
 2. És obligatori accedir per les dutxes free covid abans de ficar-se en qualsevol de les piscines. No es permet fer servir sabó o cap altre producte a les dutxes.
 3. Cal nedar per la dreta dels carrers i respectar els espais reservats a les diferents activitats i també els ritmes (carrer lent i carrer ràpid).
 4. Tant a la piscina interior com a la d’aprenentatge és obligatori l’ús de casquet de bany.
 5. No es permet la pràctica d’apnea o d’activitats subaquàtiques ni l’ús de neoprè o similars.
 6. No es permet l’entrada als menors de 14 anys si no van acompanyats d’un adult. Cada adult podrà accedir amb dos nens menors de 6 anys o quatre nens d’entre 6 i 14 anys.
 7. El socorrista pot desautoritzar l’ús d’aletes i/o manyoples si l’aforament ho requereix.
 8. Disposem de material variat que es pot sol·licitar al socorrista. En acabar, s’ha de retornar al seu lloc.
 9. No es permet jugar dins l’aigua, excepte a la piscina exterior petita i als espais habilitats a aquest efecte. No s’ha de córrer per la vora de la piscina.
 10. A la piscina petita no es permet saltar de cap ni jugar amb pilotes ni elements grans.
 11. Els nadons han de dur bolquers.
 12. Només es permet l’entrada de cotxets de nadons al solàrium exterior.
 13. Es recomana l’ús d’ulleres de natació; en cap cas es permet entrar a l’aigua amb ulleres de vidre.
 14. La piscina d’aprenentatge és d’ús exclusiu per a activitats dirigides, gent gran, embarassades, menors de 4 anys acompanyats d’un adult o per a ús terapèutic o d’aprenentatge. No se’n pot fer ús sense la supervisió d’un monitor.
 15. En cas de no saber nedar o patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, és imprescindible notificar-ho al socorrista i seguir les seves indicacions.
 16. No es permet banyar-se amb ferides obertes, afeccions a la pell o malalties contagioses. La Direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic. Es recomana consultar amb el metge en el cas de patir alguna infecció vírica, bacteriana i/o fúngica.

Normativa en solàrium

 1. És obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i l’hamaca.
 2. No es permet reservar o ocupar hamaques si no se’n fa ús en aquell moment. El personal del Club pot retirar les pertinences deixades durant més de 20 minuts.
 3. No es permet accedir amb roba i/o calçat de carrer.
 4. Està prohibit fumar.
 5. Cal dipositar la brossa a les papereres, i mantenir l’espai net. No es permet entrar amb envasos de vidre.
 6. No es permet jugar amb pilota.
 7. Cal fer un ús responsable de la font.
 8. No es permet donar de menjar als ocells.
 9. No es pot accedir amb para-sols ni similars.
 10. Es recomana protegir la pell amb els productes adequats. Les exposicions llargues al sol poden ser perjudicials per a la salut, cal evitar prendre’l més de 20 minuts seguits. Cal beure aigua per assegurar una bona hidratació.

Normativa en Spa

 1. És obligatori l’ús de banyador, sabatilles de bany i tovallola.
 2. No es permet l’ús als menors de 18 anys.
 3. Aquests són espais de relaxació i descans: cal vetllar pel silenci.
 4. No es permet l’ús de cremes o de qualsevol altre producte; ni dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se o d’altres similars.
 5. No es permet introduir o llençar cap líquid o substància dins la sauna o la banyera d’hidromassatge.
 6. Es recomana el seu ús a persones amb reumatismes crònics, asma, bronquitis, refredats i trastorns nerviosos.
 7. No és aconsellable que en facin ús aquelles persones que estiguin sota els efectes de l’alcohol, anticoagulants, antihistamínics, substàncies psicotròpiques o tranquil·litzants.
 8. No es permet l’ús en aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus o varius. No es recomana a dones embarassades. Davant de qualsevol dubte consulteu el metge.
 9. A la banyera d’hidromassatge:
  • És obligatori l’ús de casquet de bany i dutxar-se abans de fer-ne ús.
  • No es permet entrar-hi amb ferides obertes, afeccions a la pell o malalties contagioses. La Direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
  • Es recomana utilitzar-la durant un màxim de 5 a 8 minuts.
 10. A la sauna i al bany de vapor:
  • És obligatori sortir immediatament si es nota sensació d’ofec.
  • No es permet posar els peus sobre els bancs.
  • Es recomana no estar més de 10 o 15 minuts dins les saunes; i, si s’hi està tombat, incorporar-se els darrers 2 minuts; en acabar la sessió, dutxar-se amb aigua freda començant pels peus, per estimular la circulació sanguínia.
  • És important hidratar-se després de cada sessió.
  • És convenient no utilitzar-la durant el procés digestiu.
  • Al bany de vapor és obligatori portar banyador, seure sobre la tovallola, i dutxar-se abans de fer-ne ús.
  • A la sauna és obligatori seure sobre la tovallola i dutxar-se i eixugar-se bé abans de fer-ne ús.

normativa en VestidorS

 1. Cal deixar net i endreçat l’espai utilitzat, en bones condicions pels qui vinguin després. En aquest sentit, no es permet deixar les sabates sobre els bancs ni entrar a la zona de dutxes amb calçat de carrer i cal eixugar-se a la zona de dutxes, per evitar l’excés d’aigua al terra dels vestidors.
 2. No es permet dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se o altres accions similars a la zona de dutxes. Cal fer un ús raonable de l’aigua i dipositar els residus a les papereres.
 3. No es permet menjar dins dels vestidors, ni introduir-hi envasos de vidre.
 4. Només els menors de 7 anys poden fer ús del vestidor del sexe diferent al seu, condicionat al sexe de l’adult responsable.
 5. És obligatori desar les pertinences dins d’un armariet, i assegurar-se que queda degudament tancat.
 6. Es recomana fer ús de bosses de plàstic per desar-hi les sabates i la roba mullada, per evitar males olors i brutícia.
 7. Cal buidar els armariets d’ús puntual al final del dia, independentment que estigui tancat amb cadenat. En cas de deixar el cadenat posat, el Club podrà trencar-lo i serà el soci qui s’haurà de fer càrrec de l’import del nou cadenat. El objectes que hi hagi dins els armariets es guardaran durant una setmana.
 8. Els armariets d’ús puntual funcionen alguns amb monedes de 0’50€ i la majoria amb cadenats, raó pel que es recomana portar sempre un dels dos a la bossa. La recepció del Club no facilita canvi pels armariets. Hi ha cadenats de venda a recepció amb un preu de 10,30 €.
 9. En cas d’utilitzar cadenat, es recomana:
  • Marcar-lo o recordar l’armariet on s’hagin deixat les pertinences, per tal d’evitar confusions. En tot cas, el Club es reserva el dret de no trencar el cadenat fins al tancament de la instal·lació, per evitar danys a tercers a l’obrir l’armariet d’una altra persona. Si per error d’un soci, el Club ha de trencar un cadenat que no és el seu, el soci que s’hagi confós haurà de comprar un nou cadenat al propietari del cadenat trencat.
  • Posar un número que sigui fàcil de recordar a la contrasenya del cadenat. Si el soci s’oblida del número i el cadenat s’ha de trencar, serà el soci qui es farà càrrec de l’import del nou cadenat.
 10. En cas de pèrdua de la clau de l’armariet, és necessari avisar a recepció o al personal de manteniment. En aquest cas, es cobraran 9 € en concepte de la clau.
 11. Es recomana no dur al Club objectes de valor; davant aquesta eventualitat, els socis disposen de caixes de seguretat a recepció.
 12. Existeixen a disposició dels socis armariets de lloguer:
  • Els armariets disponibles es concedeixen per estricte ordre de sol·licitud.
  • L’import abonat en concepte de matrícula de l’armariet de lloguer no es retornarà en cap cas.
  • En el moment de fer efectiva la baixa, tant de l’armariet de lloguer com de soci del Club, l’armariet s’ha de buidar abans de la finalització del mes.
  • Un cop finalitzat el darrer mes pel que s’hagi abonat l’import de l’armariet, si l’antic usuari no l’ha buidat, el Club procedirà a obrir-lo i, si quedessin pertinences, les guardarà durant una setmana.

Normativa en altres espais

Sala de tennis TAULA

 1. És obligatori demanar la clau de la sala a recepció; en acabar l’activitat, cal tancar la porta i retornar la clau immediatament.
 2. Cal respectar l’espai i deixar-lo net i en bones condicions.
 3. És obligatori dur roba i calçat esportiu adequat.

PlaTJa

 1. El primer accés al Club ha de ser per la recepció. Només es podrà tornar a entrar a les instal·lacions per l’accés de platja quan s’hagi sortit prèviament per aquest.
 2. Per mantenir neta la instal·lació, cal fer ús de les dutxes de la platja abans d’entrar al Club.
 3. No es permet baixar material del solàrium a la platja.

Sala social

 1. La sala social és un espai de trobada pels socis i sòcies del Club.
 2. No es permet accedir-hi mullat ni amb vestit de bany.

Sala CÁNOVAS

 1. Els menors de 16 anys no poden accedir sense l’acompanyament d’un adult.
 2. El club es reserva el dret d’ús d’aquesta sala per a la celebració d’actes i esdeveniments. Cal respectar la programació d’ocupació de la sala.
 3. Cal mantenir un agradable ambient de lectura i estudi en silenci respectant els altres usuaris.
 4. No és un espai per a realitzar jocs de taula.
 5. Cal suprimir el so dels dispositius mòbils i les seves aplicacions.
 6. Només està permès l’accés amb envasos d’aigua. En aquest espai no es permet menjar. Feu ús de l’espai vending i el bar restaurant.
 7. No està permès entrar amb el tors nu ni tampoc mullat.
 8. No es pot reservar espai.
 9. La terrassa podrà ser utilitzada per a realitzar activitats esportives programades.
 10. Durant l’estiu en horaris reservats l’espai es destinarà a l’ús de menjador dels casals esportius i del campus.
 11. Cadascú ha de tenir cura de les seves pertinences, el club no se’n fa responsable.