Com a part del desenvolupament del sistema de gestió de Compliance del Club, s’ha habilitat un Canal de comunicació Block Channel GT amb l’objectiu de prevenir, detectar i donar una resposta adequada a conductes contràries a la normativa interna i a la qual resulti legalment d’aplicació.

A través d’aquest canal, els i les sòcies i treballadores poden informar sobre qualsevol irregularitat, incompliment o conducta reprovable, contrària als estàndards ètics del CNAB, recollits en la nostra normativa interna i que regeixen el comportament dels empleats i col·laboradors del CNAB.

El canal és gestionat per un proveïdor extern al Club i està suportat per tecnologia blockchain, garantint així la seguretat, independència i inmutabilitat de la informació que es faciliti. Es garanteix la confidencialitat del denunciant i fins i tot permet el formalització de denúncies de forma totalment anònima. Les denúncies anònimes impedeixen que cap membre de l’organització, ni tan sols l’entitat gestora del Canal de comunicació de Block Channel GT, pugui conèixer la identitat del denunciant tret que aquest la revelés.

Així mateix, el canal compleix amb els requisits tècnics i procedimentals de la Directiva Europea en matèria de Protecció de Denunciants, així com les disposicions que resulten d’aplicació en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les denúncies, que es formulin a través d’aquest canal, són rebudes i gestionades per un equip de professionals externs i independents que, posteriorment, les remetrà a la persona designada a aquest efecte en el CNAB perquè, si escau, s’adoptin les mesures que corresponguin.

El termini màxim de resolució d’una denúncia serà de 3 mesos, tret que les circumstàncies obliguessin a ampliar el termini.

Podeu accedir a través d’aquest enllaç.

Moltes gràcies per la vostra atenció. Continuem treballant per a oferir-vos el millor servei.