QuotEs I entradEs 2019

QUOTES DE SOCI/A

Totes les activitats dirigides estan incloses a la quota (a excepció de les aquàtiques)

Preus PER A Matrícula Quota/mes
Nens de 0 a 3 anys
5,75 €
Nens de 4 a 6 anys 72,23 €
11,38 €
Nens de 7 a 15 anys 72,23 €
32,86 €
Adults de 16 a 64 anys
82,08 €
45,21 €
Més grans de 65 anys
72,23 €
37,92 €
Targeta rosa gratuïta (> 60 anys)
(accés tots els dies)
72,23 €
33,98 €
Targeta rosa gratuïta (> 60 anys)
(accés dimarts, dimecres i dijous)
72,23 €
20,26 €
Targeta rosa gratuïta (< 60 anys)
72,23 €
26,21 €
Targeta rosa reduïda
72,23 €
37,92 €
Quota familiar (1) 82,08 € 103,72 €
Quota monoparental (2) 82,08 € 51,60 €
Spa 14,39 €
Armariet de lloguer 161,54 € anual 57,52 €
Lloguer pista pàdel (60 min) 9,20 €
Lloguer pista pàdel (90 min) 13,69 €
Llum pista pàdel (60 min) 5,80 €
Llum pista pàdel (90 min) 8,70 €
Assegurança d’accidents esportius (obligatori)
0,63 €

(1) Vàlida per a dos adults i fills menors de 18 anys, empadronats a un mateix domicili (s’ha d’aportar el padró amb un mes màxim d’antiguitat i el llibre de família)
(2) Imprescindible aportar el títol de família monoparental. Un adult i fills menors de 18 anys.

ENTRADES PUNTUALS

EdaT PreUS
Menors de 3 anys
3,93 €
De 4 a 10 anys
7,41 €
D’11 a 64 anys
13,07 €
Més grans de 65 anys i targeta rosa
9,50 €
Spa
7,68 €
Assegurança d’accidents obligatòria
0,31 €

(*) Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
És necessari presentar un document acreditatiu per comprar una entrada puntual.
Si tens qualsevol dubte, o problema sobre el servei, pots posar-te en contacte amb Recepció (recepcio@cnab.cat).