Per acord de la Junta Directiva del Club Natació Atlètic-Barceloneta, es convoca a tots els socis i sòcies de la nostra entitat, a l’Assemblea General Ordinària, la qual es realitzarà pel sistema de videoconferència via streaming per ZOOM, el proper dia 30 d’octubre de 2020, a les 19:00 hores en primera convocatòria o, si escau, en segona convocatòria, i per el mateix sistema a les 19:30 hores del dia citat, amb l’ordre que es detalla seguidament. La votació dels acords es farà via l’aplicació APPSAMBLEA.

Davant la situació d’excepcionalitat en què ens trobem, on destaquen les mesures de contenció adoptades en relació amb la declaració de l’estat d’alarma, i altres mesures posteriors, i davant la impossibilitat de realitzar la reunió amb normalitat, els informem que l’Assemblea General Ordinària es pot celebrar per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que garanteixin l’autenticitat i la connexió multilateral en temps real amb la imatge i el so dels socis i sòcies, tot això en virtut de l’article 40.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i en virtut de la Disposició Final quarta del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny , de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, així com al Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya.

Les sòcies i socis que assisteixin telemàticament a la assemblea general ordinària, tindran la consideració d’assistents de ple dret a la assemblea (socis majors de 18 anys de més d’1 any d’antiguitat i al corrent de pagament), que s’entendrà celebrada en el domicili social del Club Natació Atlètic-Barceloneta.

Per tal de poder determinar el quòrum d’assistència a l’Assemblea General Ordinària, i organitzar la reunió a través del referit sistema descrit, així com garantir la màxima funcionalitat i eficàcia d’aquesta reunió, s’ha de confirmar l’assistència en aquesta reunió, enviant un correu electrònic a l’adreça info@cnab.cat, abans del 28 d’octubre de 2020, indicant número de soci/a, nom i cognoms i el correu electrònic.  Al mail que se’ns faciliti es farà arribar tota la informació pertinent per a accedir a les plataformes d’streaming i de votació y també els enllaços d’accés.  En cas contrari, no podreu rebre l’acreditació per poder accedir.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (celebrada el 11 d’abril de 2019).
2. Presentació de la Memòria 2019.
3. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2019 (que inclouen informe d’auditoria).
4. Aprovació del pressupost per l’any 2020.
5. Ratificació de les quotes de soci 2020, aprovades per l’IBE.
6. Informe de la Presidència.
7. Precs i preguntes.

Es recorda als socis i sòcies que poden presentar propostes a incloure en el ordre del dia, les quals hauran d’anar avalades per un 5% dels socis i sòcies de ple dret, amb la signatura i número de soci i poden presentar-se fins el 19 d’octubre de 2020, abans de les 20:00h.