Davant la situació d’excepcionalitat en què ens trobem, on destaquen les mesures de contenció adoptades en relació amb la declaració de l’estat d’alarma, i altres mesures posteriors, i davant la impossibilitat de realitzar la reunió amb normalitat, els informem que l’Assemblea General Ordinària es pot celebrar per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que garanteixin l’autenticitat i la connexió multilateral en temps real amb la imatge i el so dels socis i sòcies, tot això en virtut de l’article 40.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i en virtut del  Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents donant suport la  solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, així com al Decret llei 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19.

Les sòcies i socis que assisteixin telemàticament a l’assemblea general ordinària, tindran la consideració d’assistents de ple dret, que s’entendrà celebrada en el domicili social del Club Natació Atlètic-Barceloneta.

Per tal de poder determinar el quòrum d’assistència a l’Assemblea General Ordinària, i organitzar la reunió a través del referit sistema descrit, així com per a garantir la màxima funcionalitat i eficàcia d’aquesta reunió, s’ha de confirmar l’assistència en aquesta reunió, enviant un correu electrònic a l’adreça info@cnab.cat, abans del 26 d’abril de 2020, indicant número de soci/a, nom i cognoms i el correu electrònic a través del que els hi hem d’enviar la documentació i l’enllaç per a l’assistència. En cas contrari, no podreu rebre l’acreditació per a poder accedir. Tanmateix, a la pàgina web www.cnab.cat hi haurà les indicacions per a la connexió i el procés de votacions àmpliament descrit.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (celebrada el 30 d’octubre de 2020).
  2. Presentació de la Memòria 2020.
  3. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2020 (que inclouen informe d’auditoria).
  4. Aprovació del pressupost per l’any 2021.
  5. Ratificació de les quotes de soci 2021, aprovades per l’IBE.
  6. Informe de la Presidència.
  7. Precs i preguntes.

Es recorda als socis i sòcies que poden presentar propostes a incloure en el ordre del dia, les quals hauran d’anar avalades per un 5% dels socis i sòcies de ple dret, amb la signatura i número de soci i poden presentar-se fins el 18 d’abril de 2021, abans de les 20:00h.

El secretari. Fernando Gallardo Gallardo.

Vist i plau del President. Julián García González.